środa, 3 grudnia 2014

Propozycja zmian do Kodeksu Etyki PZJ

Zgodnie z obietnicą w dniu dzisiejszym skierowałem do Zarządu PZJ list, w którym zwracam uwagę na fakt, że wprowadzony w kwietniu 2013 Kodeks Etyki ma poważne wady i został wprowadzony do aktów prawnych PZJ z naruszeniem prawa i de facto nikogo nie obowiązuje.

http://ujezdzenie.blogspot.de/2013/08/etyka-zawodnika-przepisy-i-regulaminy.html

Jednocześnie przesłałem propozycję nowego Kodeksu Etyki PZJ. Poniżej przedstawiam propozycję jego zapisów:

Wprowadzenie
1. Kodeks Etyki jest zbiorem zasad służących pomocą zawodnikom, osobom oficjalnym wrozumieniu Przepisów Ogólnych Polskiego Związku Jeździeckiego, pracownikom Polskiego Związku Jeździeckiego oraz związków wojewódzkich oraz innym osobom związanym z jeździectwem w rozstrzyganiu problemów etycznych związanych z treningiem koni i zawodników, startami w zawodach jeździeckich, sędziowaniem zawodów jeździeckich, oraz wszystkimi formami aktywności związanymi z jeździectwem uprawianym wyczynowo, amatorsko i rekreacyjnie.

2. Kodeks jest wyrazem przekonania, że działania ww. osób służą kształtowaniu najwyższych standardów etycznych, a także kierunkują osoby niezwiązane profesjonalnie zjeździectwem na standardy etyczne uznawane za właściwe zarówno wobec ludzi, jak i koni.

3. Przygotowanie i uchwalenie Kodeksu uwzględniającego specyfikę sportu jeździeckiego, ma wspomóc wdrażanie i egzekwowanie przestrzeganie etyki przy jednoczesnych poszanowaniu prawa, kultury, zasad ‘Fair Play’ i tradycji jeździeckiej.

Dobro konia
1. Wszystkie osoby zaangażowane w wyczynowe, amatorskie i rekreacyjne jeździectwo powinny postępować zgodnie z zasadą, że dobro konia jest zawsze najważniejszą wartością i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej, interesowi człowieka ani wpływom komercyjnym. Wszyscy uczestnicy jeździectwa uprawianego wyczynowo, amatorsko i rekreacyjnie mają obowiązek przestrzegania i działania zgodnie z ‘Kodeksem postępowania zgodnego z dobrem konia’ obowiązujący w Polskim Związku Jeździeckim (PZJ).

2. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i użytkowej. Odpoczynek po rywalizacji sportowej i spokojna starość zapewniona zwierzęciu są wyrazem nie tylko podziękowania za wysiłki zwierzęcia, ale także przejawem człowieczeństwa i poszanowania konia jako żywej istoty.

3. Wszystkie osoby zaangażowane w jeździectwo powinny stale pogłębiać swoją wiedzę w zakresie opieki i postępowania z koniem oraz doskonalić swoje umiejętności jeździeckie.

Etyka w rywalizacji sportowej i innych formach aktywności jeździeckiej
1. Wszystkie osoby uczestniczące w jeździectwie i działalności dotyczącej jeździectwa są zobowiązane do przestrzegania zasad etyki wskazanych poniżej. Do Osób Zobowiązanych zapisami niniejszego Kodeksu (dalej Osoby Zobowiązane) należą: zawodnicy, szkoleniowcy, osoby oficjalne, sponsorzy, pracownicy, członkowie władz i komórek organizacyjnych działających w ramach Polskiego Związku Jeździeckiego.

2. Osoby Zobowiązane powinny przestrzegać zasad ’Fair Play’ wskazanych przez Międzynarodowy Komitet Fair Play: szacunek dla przepisów, przyjaźń, duch zespołowy, uczciwa rywalizacja, sport bez dopingu, równość, integralność, solidarność, tolerancja, dbałość, doskonałość, radość.

3. Osoby Zobowiązane mają obowiązek unikać wszelkich faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów pomiędzy prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą a funkcją Osoby Oficjalnej lub pełnioną w strukturach Polskiego Związku Jeździeckiego.

4. Osoby Zobowiązane mają obowiązek kształtować właściwe postawy etyczne, zwłaszcza wśród młodych zawodników, a także osób potencjalnie zainteresowanych różnymi formami jeździectwa.

5. Osoby Zobowiązane powinny w sposób rzetelny i obiektywny przekazywać informacje oraz działać na rzecz pozytywnego wizerunku jeździectwa.

Naruszenia etyki
1. Za zachowania nieetyczne uważane będą:
a) wszelkie wykroczenia przeciwko ‘Kodeksowi Dobrego Postępowania z Koniem’,
b) świadome naruszenia zasad ‘Fair Play’ oraz przepisów regulujących rywalizację sportową w jeździectwie;
c) wszelkie formy korupcji oraz świadome działanie w sytuacji nieujawnionego konfliktu interesów;
d) świadome nakłanianie do lub niereagowanie na naruszanie zasad etycznych przez Osoby Zobowiązane, w szczególności przez młodych zawodników lub osoby zainteresowane różnymi formami jeździectwa;
e) świadome i celowe przekazywanie informacji nieprawdziwych lub zniekształconych, a także inne działania mające negatywny wpływ na wizerunek jeździectwa;
f) wykroczenia i przestępstwa związane bezpośrednio lub pośrednio z aktywnością jeździecką.

2. Naruszenia zasad etyki, w tym także okoliczności i sytuacje rodzące ryzyko konfliktu interesów powinny zostać zgłoszone bezpośrednio przez zainteresowaną Osobę Zobowiązaną lub inną osobę, która posiadła o nim wiedzę na piśmie:
a) Sędziemu Głównemu w wypadku naruszenia etyki i potencjalnego konfliktu interesów w trakcie rywalizacji sportowej;
b) Zarządowi Polskiego Związku Jeździeckiego w pozostałych wypadkach.

3. Wskazana przez Sędziego Głównego lub Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego osoba lub organ prowadzący postępowanie wyjaśniające zgłoszenia naruszenia zasad etycznych, ma obowiązek w sposób wyważony, bezstronny i rzetelny zbadać stan faktyczny naruszenia zasad etycznych, ocenić jego skutki oraz:
a) przedsięwziąć w ramach obowiązujących przepisów prawa i Polskiego Związku Jeździeckiego działa zmierzające do natychmiastowego minimalizacji negatywnych skutków naruszenia;
b) przedsięwziąć w ramach obowiązujących przepisów prawa i Polskiego Związku Jeździeckiego działa zmierzające do wyłączenia osoby pozostającej w konflikcie interesów z działań, w których konflikt może rodzić ryzyko naruszenia etyki bądź przepisów prawa;
c) przekazać na piśmie właściwym organom Polskiego Związku Jeździeckiego raport z postępowania wyjaśniającego, załączyć zebrane dowody i w wypadku potwierdzenia naruszenia etyki przedstawić rekomendację przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego mającego na celu zastosowanie przewidzianych regulaminami sankcji współmiernych do wielkości przewinienia.

Promocja i informacja o etyce
1. Polski Związek Jeździecki prowadząc szkolenia zawodników, sędziów, szkoleniowców i innych Osób Zobowiązanych, uwzględni zagadnienia etyki w programach szkoleniowych.

2. Osoby Zobowiązane w trakcie uzyskiwania lub odnawiania uprawnień potwierdzają na piśmie zapoznanie się z Kodeksem Etyki i zobowiązują się do przestrzegania jego zapisów.

4. Polski Związek Jeździecki udostępni Osobom Zobowiązanym ogólnie dostępny kanał komunikacji (email, numer telefonu) służący zgłaszaniu naruszeń etyki.

5. Sponsorzy Polskiego Związku Jeździeckiego oraz imprez organizowanych przez Związek powinni być zobowiązani zapisami umownymi do przestrzegania niniejszego Kodeksu.

6. Informacja o liczbie, zagadnieniach i wynikach wyjaśniania zgłoszeń naruszeń etyki będzie udostępniana na koniec roku jako część Sprawozdania Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz