poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Komunikat członków Rady Związku PZJ

Na prośbę umieszczam poniższy komunikat:

W związku z licznymi pytaniami ze strony środowiska jeździeckiego na temat działalności Rady pragniemy poinformować o bieżących działaniach w szczególności w zakresie prowadzonych kontroli. Jest to niezwykle istotne z uwagi niepokojącą sytuację w dziedzinie prowadzenia gospodarki finansowej Związku.

W czasie pełnienia funkcji kontrolnych obecnej kadencji jak również w okresie od ostatniego walnego zjazdu członkowie Rady wielokrotnie stawali przed faktem braku udostępnienia ze strony biura PZJ niezbędnych dokumentów. Każda kontrola i jej zakres były odpowiednio i z wyprzedzeniem awizowane w biurze PZJ. Zaobserwowaliśmy, że liczne zmiany kadrowe jakie miały miejsce w 2015 roku utrudniały lub wręcz uniemożliwiały przeprowadzanie rzetelnej kontroli. Zmiany te w konsekwencji spowodowały w 2016 problemy w systemie rejestracji licencji sportowych.

Znacznie większy niepokój budzi sposób prowadzenia rozliczeń finansowych przez dział księgowości PZJ. Do 31 marca br. nie zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Związku, co narusza przepis art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości nakładające na związek obowiązek wykonania sprawozdania finansowego w terminie do 31 marca. Zmiany, jakie Zarząd PZJ dokonał w 2015 roku w zakresie obsługi księgowości Związku przez powierzenie obsługi księgowej Związku firmie zewnętrznej, należy odebrać jako niekorzystne dla Związku.

W okresie od ostatniego Zjazdu członkowie Rady nie otrzymali wielu dokumentów, o których przekazanie wnioskowali do Zarządu m.in. zakresu obowiązków pracowników biura, zestawień kosztów delegacji, środków wypłacanych osobom funkcyjnym w związku, dotacji na konkretne zawody czy „rozbicia kosztów”, które ponosi związek. Rada nie otrzymała też odpowiedzi na pisma kierowane do Prezesa PZJ.

Niepokojącym są rozliczenia PZJ z Ministerstwem Sportu w kontekście wykorzystania środków z dotacji w 2015r. Zwrot części dotacji publicznych, przy jednoczesnej rezygnacji z możliwości wynagradzania ze środków dotacji państwowej kadr biura PZJ świadczy o braku dbałości o stan finansów statutowych Związku.

Członkowie Rady zauważają brak wypracowanych, jednolitych zasad rozliczania się Związku z organizatorami zawodów jeździeckich, gdzie obserwowane są arbitralne rozstrzygnięcia z dłużnikami Związku w oparciu o zasady, które nie zapewniają równego traktowania członków PZJ.
Mimo wielu deklaracji Zarządu o ułatwieniu dostępu do informacji w dalszym ciągu podaje się informacje wybiórczo pomijając np. załączniki , które są istotne dla pełnego odczytania podjętych uchwał.

Członkowie Rady PZJ na najbliższym posiedzeniu Rady zajmą się szczegółowo omówieniem sprawy sprawozdania finansowego PZJ. Dokonają również analizy projektu Statutu PZJ, który przed przekazaniem członkom PZJ do dyskusji przez Zjazdem Statutowym powinien być zaopiniowany w zakresie zgodności projektu z ustawami oraz techniką prawodawczą.

18.04.2016

Krzysztof Czopek 
Iwona Maciejak
Elżbieta Strzeszewska
Jacek Wolski
Wiesław Apanasewicz
Bogdan Chrzanowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz