piątek, 29 kwietnia 2016

Nadzwyczajny zjazd delegatów PZJ 31 maja

W dniu dzisiejszym zarząd PZJ podjął uchwałę następującej treści:

Uchwałą nr U/980/2016 z dnia 29.04.2016r. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na podstawie § 25, § 28 i § 31 Statutu Polskiego Związku Jeździeckiego zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Związku na dzień 31.05.2016r. (wtorek) na godzinę 10:30 w pierwszym terminie oraz na godzinę 11:00 w drugim terminie.

Zjazd odbędzie się w Sali Konferencyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.

Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołany jest w sprawach:

1) uchwalenia zmian Statutu Związku;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Jeździeckiego po kontroli biegłego rewidenta.

Oto kilka uwag formalnych do uchwały:

A. zgodnie ze statutem zatwierdzenie sprawozdania finansowego związku odbywa się w czasie zjazdu sprawozdawczego a nie nadzwyczajnego, w związku z tym ten punkt obrad nie powinien być procedowany, taki zjazd mógłby się odbyć w tym samym dniu i sali, niestety trzeba go zwołać

B. zgodnie ze statutem, zarząd zawiadamia członków PZJ na 30 dni przez zjazdem - jeśli uchwała  została podjęta dzisiaj a PZJ wysłał do wszystkich WZJtów i klubów pisma dzisiaj, zostaną one doręczone najwcześniej 2 maja, zakładając iż większość organizacji cieszy się długim weekendem, niektóre odebrane zostaną także 4 maja, a pewnie co najmniej jeden członek PZJ odbierze takie zawiadomienie jeszcze później - zatem uchybienie temu wymogowi formalnemu powoduje niemożność zwołania zjazdu delegatów 31 maja

C. zgodnie ze statutem Rada przygotowuje wnioski i projekty uchwał na zjazdy, w tym na zjazd sprawozdawczy przygotowuje co najmniej :
a) ocenę wykonania przez zarząd PZJ budżetu
b) sprawozdanie z działalności Rady
Próbując uniknąć zjazdu sprawozdawczego i nie informując Rady o terminie takiego zjazdu zarząd uniemożliwia Radzie wykonywanie swoich obowiązków oraz poinformowanie członków związku o wynikach analizy wykonania budżetu i sprawowania kontroli nad związkiem

E. Rzecznik Dyscyplinarny przygotowuje i przedkłada zjazdowi delegatów sprawozdanie z działalności, swoją uchwałą zarząd uniemożliwia Rzecznikowi wykonywanie swoich obowiązków oraz poinformowanie członków związku o stanie dyscypliny

E. PZJ 14 dni przed zjazdem musi przekazać członkom dokumenty, w tym co najmniej:
a) sprawozdanie i opinie biegłego, jak słuch niesie te nie są one jeszcze gotowe, mają być gotowe na 10 maja, ale czy będą?
b) zmiany do statutu wraz z: 1. pismem przewodnim komisji statutowej autoryzującej zmiany i ew. zdaniem odrębnym poszczególnych członków 2. analizą celów i skutków poszczególnych zmian tak, aby można te zmiany głosować po kolei - istniejąca wersja statutu nie przedstawia starego/nowego brzmienia - taka forma uniemożliwia głosowanie zmian a jedynie głosowanie całego statutu, co jest niezgodne z porządkiem obrad zjazdu
c) opinie prawną dot. zmian statutu, zgodnie z uchwałą Rady Związku
d) zgodnie z obyczajem opinię MSiT dot. proponowanych zmian - jak do tej pory wszystkie związki sportowe zanim uchwaliły zmiany statutu najpierw zasięgały opinii MSiT, nie później (co będzie jeśli MSiT odrzuci którąś ze zmian?)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz