sobota, 14 lutego 2015

Propozycja zmian w Regulaminie Kadry Narodowej

PZJ opublikował dwa dni temu propozycję zmian do Regulaminu Kadry Narodowej. Treść dokumentu należy ocenić bardzo pozytywnie. Jest to wyraźny krok w dobrym kierunku.

Dokument w swojej treści zawierał jednak:
A. powtórzenia tej samej treści w wielu miejscach
B. wewnętrzne sprzeczności i zapisy nielogiczne
C. zapisy niemożliwe do spełnienia a także zapisy wymagające interpretacji
D. co najgorsze zapisy niezgodne z prawem 
E. zapisy niepraktyczne

Cały dokument był nieco chaotyczny - wymagał skakania przez czytelnika po jego treści w celu zrozumienia jego intencji i charakteru poszczególnych zapisów.

W związku z tym pozwoliłem sobie na:
1. uporządkowanie dokumentu
2. usunięcie powtórzeń
3. doprecyzowanie sposobu działania zgodnego z Regulaminem (kto, co, kiedy, jak)
4. usunięcie zapisów niezgodnych z prawem
5. wprowadzenie do procedur wynikających z Regulaminu ważnego podmiotu - Komisji ujeżdżenia
6. zwiększenie liczebności Kadry Narodowej do sześciu par (cztery to zespół a trzeba mieć rezerwę!)
7. branie pod uwagę tylko z zawodów wyników międzynarodowych (przecież to nagminne, że nasi zawodnicy na krajówkach mają 68-9% a na międzynarodowych ledwo 65% ...), nie możemy oceniać kandydatów dwóch kandydatów - jednego na podstawie międzynarodowych a drugiego na podstawie krajówek (do tego bez wskaźnika korygującego!)
8. uporządkowanie kwestii jakie wyniki i z jakiego okresu są brane pod uwagę
9. doprecyzowanie sposobu usuwania z Kadry Narodowej
10. wykluczenie możliwości powołania do Kadry Narodowej pary, która nie ma minimum

Moja propozycja została przekazana emailem do PZJ.

1. Kadra Narodowa
1.1. Celem Kadry Narodowej jest reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej podczas imprez sportowych na arenie międzynarodowej.
1.2. Kadra Narodowa dla poszczególnych kategorii wiekowych reprezentuje kraj odpowiednio:
- seniorzy: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Igrzyska Olimpijskie,
- młodzi jeźdźcy: Mistrzostwa Europy,
- juniorzy: Mistrzostwa Europy,
- juniorzy młodsi: Mistrzostwa Europy Dzieci,
- jeźdźcy na kucach: Mistrzostwa Europy Kuców.
1.3. Kadra Narodowa jest powoływana w podziale na grupy A oraz B.
1.4. Powołania do grupy A Kadry Narodowej (dalej Kadra A) ma na celu wyłonienie par, które mogą indywidualnie bądź drużynowo reprezentować kraj w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej oraz zawodach międzynarodowych.
1.5. Powołania do grupy B Kadry Narodowej (dalej Kadra B) mają na celu wyłonienie par, których wyniki predysponują do awansu do Kadry A w przyszłości. Zawodnicy Kadry B mają prawo do reprezentowania kraju na zawodach międzynarodowych.
1.6. Kadra A oraz Kadra B składają się z maksymalnie sześciu par każda dla każdej kategorii wiekowej.
1.7. Członkiem Kadry Narodowej może być para koń – jeździec (wymogi kwalifikacyjne):
- spełniająca normy Kandydata do Kadry Narodowej i uczestniczyła w Mistrzostwach Polski poprzedzających powołanie, oraz
- posiadająca aktualną licencję PZJ oraz FEI, oraz
- jeśli jeździec posiada polskie obywatelstwo oraz podpisze umowę z PZJ o podporządkowaniu się zasadom uczestnictwa w Kadrze Narodowej, oraz
- jeśli właściciel konia zawrze umowę z PZJ, akceptującą warunki uczestnictwa Kadrze Narodowej.
1.8. Kadra Narodowa we wszystkich kategoriach wiekowych powoływana jest przez Zarząd PZJ na wniosek Menadżera dyscypliny raz w roku na okres od 1 lutego roku powołania do 31 stycznia roku następnego.
1.9. Zmiany w składzie Kadry Narodowej mogą być dokonywane na wniosek Menadżera dyscypliny decyzją Zarządu PZJ: 1 maja, 1 sierpnia, 1 listopada.

2. Proces powoływania i usuwania członków Kadry Narodowej
2.1. Do Kadry Narodowej są powoływane tylko pary, które spełniają normy Kandydata do Kadry Narodowej (minimalne wymagania). Do Kadry Narodowej nie może zostać powołana para, która nie spełnia normy Kandydata do Kadry Narodowej.
2.2. Komisja ujeżdżenia działając pod kierownictwem Menedżera dyscypliny wypracowuje propozycję składu lub zmiany składu Kadry Narodowej zgodnie z obowiązującymi zasadami powoływania oraz minimalnymi wymaganiami. Wybór składu Kadry Narodowej dokonywany jest spośród par kandydujących do Kadry Narodowej wyłonionych na podstawie szczegółowych wyników przekazanych Komisji ujeżdżenia i Menedżerowi dyscypliny przez Biuro PZJ.
2.3. W przypadku liczby Kandydatów do Kadry Narodowej A lub B przekraczającej sześć, o pierwszeństwie będzie decydowała:
- wyższa średnia wyników w okresie ostatnich trzech miesięcy,
- wyraźna progresją wyników w okresie ostatnich sześciu miesięcy,
- powtarzalność wyników i regularność startów.
2.4. Propozycja składu lub zmiany składu Kadry Narodowej ma formę pisemnej uchwały Komisji ujeżdżenia zawierającej uzasadnienie proponowanych powołań i ew. zdania odrębne jej członków.
2.5. Menedżer dyscypliny składa wstępny wniosek do Zarządu PZJ o powołanie lub zmianę składu Kadry Narodowej na miesiąc przed terminem. Załącznikiem do wniosku jest uchwała Komisji ujeżdżenia.
2.6. Po otrzymaniu uchwały Zarządu PZJ akceptującej lub odrzuca wstępny wniosek powołania lub zmiany składu Kadry Narodowej, W wypadku akceptacji przez Zarząd PZJ wniosku, Menedżer dyscypliny zwraca się do zawodników mających zostać powoływanymi do Kadry Narodowej o podpisanie niezbędnych umów z zawodnikiem i właścicielem konia.
2.7. Na wniosek Menedżera dyscypliny Zarząd PZJ powołuje do składu Kadry Narodowej zawodników, którzy spełnili wszystkie niezbędne wymogi kwalifikacyjne. W związku z tym, w wypadku odmowy podpisania umów zawodnik nie zostaje powołany do Kadry Narodowej.
2.8. Zarząd PZJ odwołuje swoją uchwałą parę jeździec-koń ze składu Kadry Narodowej:
 - na udokumentowany wniosek Komisji ujeżdżenia w wypadku naruszenia przez członka Kadry Narodowej podpisanych z PZJ umów lub przepisów Ustawy o sporcie, wystawienia konia na sprzedaż, odebrania członkowi Kadry Narodowej konia przez jego właściciela, znacznego pogorszenia wyników pary lub w przypadku kontuzji konia uniemożliwiającej starty powyżej trzech miesięcy,
- niezwłocznie na podstawie pozytywnych wyników badań antydopingowych dla obu pobranych próbek,
- niezwłocznie na podstawie orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego.

3. Kryteria stosowane do powoływania do Kadry Narodowej
3.1. Kandydatem do Kadry Narodowej są pary, których wyniki uzyskane w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających moment wstępnego powołania, spełniają normy na Kandydata do Kadry Narodowej.
3.2. Obowiązują poniższe normy na Kandydata do Kadry Narodowej (minimalne wymagania) grup A oraz B poszczególnych kategorii wiekowych:
3.2.1. Kandydatami do Kadry Narodowej Seniorów A są pary, których poziom wyników umożliwia udział indywidualny bądź drużynowy w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Olimpijskich. Na dzień uchwalania Regulaminu są to wyniki w konkursach Intermediate II, Grand Prix, Grand Prix Special powyżej 66% wyłącznie na zawodach międzynarodowych.
3.2.2. Kandydatami do Kadry Narodowej Seniorów B są pary, których poziom osiąganych wyników na zawodach międzynarodowych umożliwia kandydowanie do Kadry A. Jeśli takich par jest brak kandydatami są pary, które w zawodach międzynarodowych uzyskały minimum trzykrotnie w konkursach Intermediate II, Grand Prix, Grand Prix Special wyniki powyżej 64%. Zawodnikom w wieku poniżej 25 lat zalicza się również wyniki uzyskane w konkursie Grand Prix 16-25.
3.2.3. Kandydatami do Kadry Narodowej Młodych Jeźdźców A są pary, których poziom osiąganych wyników umożliwia udział indywidualny bądź drużynowy w Mistrzostwach Europy Młodych Jeźdźców. Na dzień uchwalania Regulaminu są to pary, które w programie Św. Jerzego (CC2, CC4) lub w programie międzynarodowym konkursu indywidualnego młodych jeźdźców (CC3) w zawodach międzynarodowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 66%.
3.2.4. Kandydatami do Kadry Narodowej Młodych Jeźdźców B są pary, których poziom osiąganych wyników na zawodach międzynarodowych umożliwia kandydowanie do Kadry A. Jeśli takich par jest brak kandydatami są pary, które w zawodach międzynarodowych i krajowych w programie Św. Jerzego (CC2, CC4) lub w programie międzynarodowym konkursu indywidualnego młodych jeźdźców (CC3) uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 64%.
3.2.5. Kandydatami do Kadry Narodowej Juniorów A są pary, których poziom wyników umożliwia udział indywidualny lub drużynowy w Mistrzostwach Europy Juniorów. Na dzień uchwalania Regulaminu są to pary, które w programie międzynarodowym konkursu zespołowego lub indywidualnego ME Juniorów (C2, C3) w zawodach międzynarodowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 66%.
3.2.6. Kandydatami do Kadry Narodowej Juniorów B są pary, których poziom osiąganych wyników na zawodach międzynarodowych umożliwia kandydowanie do Kadry A. Jeśli takich par jest brak kandydatami są pary, które w zawodach międzynarodowych w programie międzynarodowym konkursu zespołowego lub indywidualnego ME Juniorów (C2, C3) uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 64%.
3.2.7. Kandydatami do Kadry Narodowej Jeźdźców na Kucach A są pary, których poziom wyników umożliwia udział indywidualny lub drużynowy w Mistrzostwach Europy Jeźdźców na Kucach. Na dzień uchwalania Regulaminu są to pary, które w programie międzynarodowym konkursu indywidualnego ME Jeźdźców na Kucach (N3) w zawodach międzynarodowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 66%.
3.2.8. Kandydatami do Kadry Narodowej Jeźdźców na Kucach B są pary, których poziom osiąganych wyników na zawodach międzynarodowych umożliwia kandydowanie do Kadry A. Jeśli takich par jest brak kandydatami są pary, które w zawodach międzynarodowych w programie międzynarodowym konkursu zespołowego lub indywidualnego ME Jeźdźców na Kucach (N2, N3) w zawodach międzynarodowych lub krajowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 64%.
3.2.9. Kandydatami do Kadry Narodowej Juniorów Młodszych A są pary, których poziom wyników umożliwia udział indywidualny lub drużynowy w Mistrzostwach Europy Dzieci. Na dzień uchwalania Regulaminu są to pary, które w programie międzynarodowym konkursu indywidualnego ME Dzieci (D4) w zawodach międzynarodowych lub krajowych uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 66%.
3.2.10. Kandydatami do Kadry Narodowej Juniorów Młodszych B są to pary, których poziom osiąganych wyników na zawodach międzynarodowych umożliwia kandydowanie do Kadry A. Jeśli takich par jest brak kandydatami są pary, które w zawodach międzynarodowych w programie międzynarodowym konkursu zespołowego lub indywidualnego ME Dzieci (D3, D4) uzyskały trzykrotnie wynik powyżej 64%.

4. Zasady uczestnictwa członków Kadry Narodowej w zawodach międzynarodowych i akcjach szkoleniowych
4.1. Ostateczny skład reprezentacji na poszczególne imprezy międzynarodowe rangi mistrzowskiej Komisja ujeżdżenia ustala w formie uchwały po konsultacji z trenerami, lekarzami weterynarii prowadzącymi pary i na podstawie startu porównawczego (kontrolnego).
4.2. O powołaniu do reprezentacji decyduje wyższa średnia odpowiednio trzech ostatnich wyników oraz startu kontrolnego.
4.3 Składy reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej zatwierdza Zarząd PZJ po otrzymaniu propozycji od Menedżera dyscypliny popartej uchwałą Komisji ujeżdżenia.
4.4. Zarząd PZJ przedkłada składy Kadry Narodowej, jej zmiany a także reprezentacji na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej do zatwierdzenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4.5. PZJ współfinansuje przygotowania zawodników Kadry Narodowej A wszystkich grup wiekowych do startu w imprezach głównych.
4.6. PZJ współfinansuje udział, zawodników Kadry A i B, w ustalonych z menadżerem zawodach i akcjach szkoleniowych.
4.7. Wszystkie przygotowania, akcje szkoleniowe i starty są finansowani lub współfinansowane po przedstawieniu przez Menedżera dyscypliny preliminarza kosztów i uchwalenia ich przez Zarząd PZJ.

5. Prawa i obowiązki
5.1. Do obowiązków zawodników Kadry Narodowej należy godne reprezentowanie barw i symboli Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Zawodnicy Kadry Narodowej są szczególnie zobowiązani do zachowania najwyższych standardów etycznych, kultury osobistej, szacunku do wszystkich osób zaangażowanych w sporty konne, przestrzegania zasad fair play oraz kodeksu postępowania zgodnego z dobrem konia.
5.3. Zawodnicy Kadry Narodowej są zobowiązani do informowania Menadżera dyscypliny stanie zdrowia i możliwościach startowych konia powołanego do Kadry Narodowej.
5.4. Zawodnicy Kadry Narodowej mają prawo do używania symboli i barw Reprezentacji Narodowej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz