środa, 5 października 2016

O kontroli Ministerstwa Sportu w PZJ


Kontrola sie zakończyła. Raport wpłynął do PZJ. I wszyscy delegaci powinni się znim zapoznać zanim przystąpią do głosowania! A pewnie się z nim nie zapoznają ponieważ zarząd zrobi wszystko, żeby utrzymać sie przy władzy.
Pan M.Szewczyk opisał wstepnie raport pokontrolny. Ale ponieważ tematyka jest mu obca dokonał tego moim zdaniem w sposób nie do końca oddający stan faktyczny.
Ocena działania zarządu PZJ w raporcie jest zła!
Ministerstwo wydaje jedną z trzech ocen:

1.pozytywną – wszystkojest ok
2.pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości  - jest źle, zarządzie musicie się poprawić i oddać pieniądze
3. negatywną – należy natychmiast wprowadzić działania korygujące łącznie z wprowadzeniem zarządu komisarycznego

Jak wynika z powyższego, gorszej oceni niż pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości PZJ nie mógł dostać, chyba że MSiT chciałoby wkroczyć, a na to z powodów politycznych aktualnie minister nie może sie zdecydować w żadnym ze związków.
Co wiecej, MsiT użyło sztuczki, żeby nie wydać oceny negatywnej – kontrola dot. okresu styczeń 2015 do kwiecień 2016, część z poważnych uchybień statutowych miała miejsce poza tym okresem i dlatego nie została ujęta w ocenie, gdyby je ująć w ocenie ta musiałaby być negatywna (to jest nawet w footnotes w raporcie)!
Podsumowując, jest bardzo źle, ale nie tak źle, żeby wprowadzać zarząd komisaryczny.
Co jest nie tak, że ocena jest zła?
1. Nieprawidłowości w rozliczaniu podróży, hoteli, wyżywienia!
2. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji organów związku!
3. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji dotowaych działań związku!
4. Nie stosowano jednolitych zasad rozliczania podróży zawodników, trenerów,  osób współpracujących – w ramach jednych zawodów na zasadach uznaniowych zawodnicy i trenerzy otrzymywali różne wsparcie – jedni tylko startowe, inni zwrot kosztów podróży i hotele!
5. Wydatkowano środki w wysokości wyższej niż przysługująca!
6. Stwierdzono słabość kontroli wewnętrznej w związku!
7. Zidentyfikowano naruszenia przez zarząd Statutu PZJ!
8. Stwierdzono naruszenia umów dotacyjnych z MSiT!
9. Stwierdzono dokonywanie zakupów przez zarzad PZJ z naruszeniem równego traktowania podmiotów, uczciwej konurencji, przejżystości a także z naruszeniem prawa, zakup sprzętu i usług sportowych, usług księgowych,  był dokonywany z naruszeniem ustawy o zmaówieniach publicznych co jest obowiązkiem przy środkach MSiT!
10. Zarząd PZJ uchybił przepisom i nie zatwierdził planów na 2016!
11. Zarząd PZJ uchybił przepisom i nie uchwalił regulaminów powołanych przez siebie komisji!
12. Zarząd PZJ uchybił przepisom nie przygotował, nie zaprezentował, nie uchwalił i nie przekazał MSiT sprawozdania ze swojej działalności!
13. Zarząd PZJ uchybił przepisom i nie dokumentował prawidłowo swoich posiedzeń i decyzji!
14. Zarząd PZJ uchybił przepisom i nie odpowiadał na raporty pokontrolne Rady PZJ!
15. Zarząd PZJ uchybił przepisom i spóźniał się z rejestracją zmian w KRS!
16. Zarząd PZJ nie potrafił wydatkować dotacji w sumie w okresie 1,5 roku misiał oddać MsiT 250 tyś pln a jednocześnie odmawiał zawodnikom wsparcia!
17. Zarząd PZJ przekazał część swoich zadań do realizacji ośrodkowi w Drzonkowie, który na ten cel otrzymał 120tyś pln. Na realizację tego zadania PZJ nie przeprowadził żadnego konkursu pomiędzy ośrodkami jeździeckimi. Dokumenty rozliczeniowe OSSM Drzonków nie posiadały wymaganych przepisami danych osób, których wydatki dotyczyły!
18. PZJ nie przygotowywał preliminarzy akcji sportowych a decyzje o ich finansowaniu podejmował uznaniowo wobec poszczególnych osób dopiero po ich zakończeniu, zawdonicy nie wiedzieli czy startują za własne czy za środki PZJ/MSiT, zarząd PZJ nie wyjaśnij kontrolerom MSiT jakimi zasadami się kierował!
19. Rozliczenia prowadzone przez PZJ były nieterminowe, MSiT wskazuje na nieuzasadnione opóźnienia w wypłatach dla zawodników, trenerów, etc. na skutek zaniedbań pracowników PZJ!
20. Zidentyikowano także nieprawidłowości (próby oszustw?) przyz rozliczaniu środków przez kierowników ekip, którzy nie przekazywali diet i innych benfitów zawodnikom lub nie rozliczali zwrotów, zaniżano i zawyżano diety!
21. Zidentyikowano także nieprawidłowości przy wynajmie samochodów prywatnych / kilometrówkach osób wspólpracujących z PZJ!
22. Powróciła sprawa słynnego wykorzystania psycholog sportu, które to wielotysięczne koszty zostały zakwestionowane przez MSiT. Podobnie koszty wielu zawodników Kadry Narodowej i trenerów zostały zakwestionowane!
23. Wynagrodzenie trenera kadry dzieci i juniorów – ponieważ nie było powołanej kadrym, nie prowadzono żadnych działań, nie zakontraktowano takiego wsparcia, nie ma dowodów jakichkoliwek działań w tym zakresie – nie można było tych 25 tyś pln rozliczyć!
24. Wybrani, zakontraktowani i opłaceni menadżerowie dyscyplin oraz zagraniczni trenerzy nie wywiązywali się z obowiązków kontraktowych, uczestniczyli oni tylko w kilkunastu procentach prowadzonych akcji szkoleniowych i sportowych zatem nie mogli realizować swioich zadań, MSiT stawia wyraźny pytajnik o zasadność opłacania zagranicznych trenerów na podstawie wyników i ich zaangażowania!
25. MSiT podkreśla, że PZJ nie zrealizował zakładanych celów sportowych, jako przyczynę MSiT wskazuje administracyjną rolę PZJ i brak zaangażowania w szkolenie zawodników!
26. No i na koniec - PZJ musi zwrócić następne 80 tyś do MSiT ...
O wszystkich tych naruszeniach (i nie tylko tych) pisałem już na swoim blogu.
Co warto podkreślić?
Warto podkreślić, iż protokół np wskazuje, że zarząd PZJ musi mieć statutowe kworum przy podejmowaniu decyzji. W okresie pokontrolnym, latem 2016, zarząd wielokrotnie podejmował uchwały bez zachowania kworum, o czym pisałem. Zgodnie z prawem i pismem pokontrolmnym, uchwały te są nieważne!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz