Do Zarządów Klubów Sportowych Zrzeszonych w Małopolskim Związku Jeździeckim oraz wszystkich osób zainteresowanych działalnością MZJ.
W związku z sytuacją powstałą na skutek decyzji Walnego Zebrania z dnia 20 maja 2015, o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej, jako jej członkowie pragniemy złożyć szersze wyjaśnienia w formie listu otwartego, jak również wskazać na rażące naruszenia formalne, których dopuszcza się Zarząd Związku z panem Prezesem Markiem Kaźmierczakiem na czele.
Na wstępie należy wyjaśnić, iż wcześniejsza Komisja Rewizyjna działała od dwóch lat i w całym tym okresie nie przeprowadziła żadnej kontroli ani nie przygotowała sprawozdania weryfikującego prace Zarządu. Obowiązek ten nakłada statut w §24. Ust. 2. wedle którego Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę statutową i finansowo-gospodarczą działalności MZJ. Wskutek niedopełnienia tego fundamentalnego obowiązku, członkowie sami ustąpili ze stanowisk i podali się do dymisji. Rezygnacja ta została przyjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2015 r. Z uwagi na fakt, iż wg Statutu MZJ Związek nie może funkcjonować bez Komisji Rewizyjnej (zgodnie art. 13 Statutu MZJ Komisja Rewizyjna zostaje wskazana obok Walnego Zebrania oraz Zarządu jako jedna z trzech naczelnych władz MZJ oraz art. 11 ust. 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach „Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać Zarząd i organ kontroli wewnętrznej.”) podczas tego samego zebrania wybrana została nowa Komisja Rewizyjna w składzie: Jacek Turczyński, Krzysztof Koziarowski, Marta Polaczek- Bigaj, większością 6 głosów za, przy 1 głosie przeciw.
Komisja celem ukonstytuowania się, zebrała się w dniu 4 czerwca 2015 r. i podjęła niezwłocznie decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Zarządu o udostępnienie dokumentów celem przeprowadzenia kontroli zgodnie z art. 21 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz art. 24 ust. 2 Statutu MZJ. Zarząd nie podjął żadnych działań, co więcej, nie odpowiedział na otrzymane pismo. Powtórne wezwanie zostało wysłane w dniu 12 czerwca 2015, wskazując kolejny termin w którym Komisja oczekiwała dokumentów. Ponownie Zarząd zignorował działania i dobrą wolę pracy członków Komisji. Mając na uwadze fakt, iż zarówno wezwania mailowe jak i listowne nie przyniosły żadnych rezultatów i spotkały się z całkowitą ignorancją ze strony Zarządu, członkowie Komisji zgodnie z podjętą w dniu 4 czerwca 2015 uchwałą o uczestnictwie w pracach i posiedzeniach Zarządu, udali się na ogłoszone publicznie na stronie www.mzj.krakow.pl zebranie, które odbyło się 29 czerwca 2015 r.
Prezes Marek Kaźmierczak poinformował wówczas, iż w jego ocenie Komisja działa nielegalnie, gdyż nie została wybrana w sposób demokratyczny oraz nie zamierza udostępniać jej żadnych dokumentów do kontroli. Dodał również, iż skieruje sprawę do wyjaśnienia odpowiednim organom nadzorczym, o czym zobowiązał się informować członków Komisji Rewizyjnej. Wedle aktualnej wiedzy pismo do Urzędu Miasta faktycznie zostało złożone, ale zgodnie ze stosowaną polityką ignorancji, członkowie Komisji Rewizyjnej o niczym nie zostali poinformowani. Co więcej Zarząd dalej działa nie podlegając żadnej kontroli – dotychczasowa Komisja nie robiła nic, a nowej odmówiono prawa do działania.
Takie działania trudno zatem uznać za faktyczne dbanie o dopełnianie standardów demokracji, gdyż przypominają one bardziej realizację osobistych ambicji i kurczowe trzymanie się zajmowanego stanowiska.
Brak współpracy ze strony Prezesa i naruszanie fundamentalnych zasad współżycia społecznego doprowadziły do fatalnego stanu relacje, zarówno pomiędzy członkami Zarządu, jak i pomiędzy wieloma innymi podmiotami, którym przyszło współpracować z Zarządem MZJ. Konsekwencją tego napięcia była dymisja 4 członków Zarządu złożona na ostatnim posiedzeniu. Niezmiernie przykrym, a zarazem naruszającym zapisy statutu, było zignorowanie prośby ustępujących członków o natychmiastowe ustalenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
W tej sytuacji nie pozostało nic innego, jak poinformowanie opinii publicznej o wszystkich zaistniałych wydarzeniach, mając nadzieję, iż w takich okolicznościach Prezes nie będzie się już więcej uchylał od podjęcia działań zmierzających do stabilizacji sytuacji we władzach naszego Związku i nie zwlekając już więcej ogłosi termin najbliższego Walnego Zebrania, co powinno było nastąpić w miniony poniedziałek zgodnie z art. 19 ust. 2. Statutu MZJ – Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Chcąc zakończyć tę kompromitującą sytuację i monopolistyczne rządy jednego podmiotu (na co wskazuje analiza szczątkowych protokołów publikowanych na stronie MZJ, brak agendy przed wszystkimi zebraniami i inne niejasności wyraźnie wskazują, iż decyzje w związku nie koniecznie podejmowane są kolegialnie), konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mającego na celu wybór nowych władz Małopolskiego Związku Jeździeckiego.
Zgodnie z §19. Ust 1. Statutu MZJ, Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na podstawie: a. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów, b. wniosku Komisji Rewizyjnej, c. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków MZJ,
d. na skutek jednoczesnego ustąpienia co najmniej 1/3 członków Zarządu. Zaszły już okoliczności wskazane w lit. d, Komisja Rewizyjna jest ignorowana – sugerując jej nielegalność, zatem pozostaje zgłoszenie wniosku przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków MZJ, lub dalsze tolerowanie bezprawnych działań Prezesa, przy aprobacie członków, którzy w Zarządzie pozostali.
Podsumowując, pragniemy zaapelować do wszystkich osób związanych z Małopolskim Jeździectwem o zastanowienie się nad formułą MZJ, aby poprzez brak zaangażowania wszystkich członków naszego stowarzyszenia nie zaprzepaścić szansy rozwoju jeździectwa w Małopolsce. Podstawą działań Związku powinno być przedkładanie dobra ogółu ponad własne ambicje, co jest kwestią bezsporną. Jako członkowie Komisji Rewizyjnej takie działania chcieliśmy podjąć, ale nam to uniemożliwiono, zarzucając bezprawność wyboru oraz możliwość wyboru lepszej Komisji Rewizyjnej, gdyby głosowanie odbyło się w innych okolicznościach. Nie jest naszym celem piastowanie zajmowanych stanowisk, choć zgodnie z naszą oceną, opartą o konsultacje prawne, wybór jest prawomocny, lecz podjęcie w końcu jakichkolwiek działań usprawniających pracę naszego Związku.
Wola Walnego Zgromadzenia jest wyrazem najwyższej władzy w Związku, zatem w przypadku nowego Walnego Zebrania byłaby możliwość ucięcia wszelkich spekulacji i przy wyborze nowego Zarządu, oczywistym byłoby ponowne głosowanie nad składem Komisji Rewizyjnej. Wówczas w końcu możliwa byłaby kontrola, którą należy przeprowadzać co roku, a której od trzech lat (sic!) nie było.
Zachęcamy zatem do kontaktu na adres mailowy: komisja.rewizyjna.mzj@gmail.com a także do samodzielnej i racjonalnej oceny sytuacji.
Z wyrazami szacunku
Jacek Turczyński
Krzysztof Koziarowski
Marta Polaczek-Bigaj