wtorek, 10 maja 2016

Jeszcze słów kilka o nadzwyczajnym zjeździe delegatów ...

Pojawiło się pytanie - czy dopuszczalne jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZJ na zjeździe nadzwyczajnym?

Statut PZJ definiuje trzy rodzaje zjazdów: coroczny sprawozdawczy, co najmniej co cztery lata sprawozdawczo-wyborczy i nadzwyczajny w dowolnym momencie czasu.

Słownictwo statutu oznacza, iż intencją twórców statutu i delegatów zatwierdzających statut było wyraźne rozdzielenie tych typów zjazdów.

Słowo sprawozdawczy oznacza, iż dot. on sprawozdawania. W statucie mamy następujące coroczne sprawozdania przedkładane delegatom w czasie zjazdów:
- zarządu z wykonania budżetu związku
- finansowe związku
- Rady
- Rzecznika Dyscyplinarnego

W ustawie o sporcie mamy także sprawozdanie zarządu przedkładane corocznie MSiT po przyjęciu tegoż sprawozdania przez zjazd delegatów.

Zatem łatwo jest wywieść z tej analizy leksykalnej (a ta jest podstawą prawnej wykładni leksykalnej), iż zjazd sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy jest obowiązkowym corocznym zjazdem, którego celem jest wyczerpanie katalogu obowiązków PZJ wynikających ze:
a) statutu - sprawozdanie Rady, sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego, sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu
b) przepisów prawa - sprawozdanie zarządu z działalności związku na potrzeby MSiT
c) statutu - w wypadku zjazdu wyborczego - udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, wybór nowego zarządu

A teraz przez zaprzeczenie …

Przyjęcie interpretacji, iż zatwierdzenie sprawozdania finansowego może być dokonane w trakcie zjazdu nadzwyczajnego, oznaczałoby albo:
a) konieczność dołożenia pozostałych punktów obrad do zjazdu nadzwyczajnego, gdyż tylko na podstawie sprawozdań wszystkich organów związku można skutecznie zaadresować wymóg poinformowania MSiT;
b) konieczność zwołania drugiego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego aby wyczerpać katalog obowiązków corocznych zjazdu.

Czy można skutecznie wdrożyć założenia punktu b)? Stoją tu na przeszkodzie dwie sprawy:
1. osobny późniejszy zjazd sprawozdawczy w innym terminie oznacza złożenie sprawozdania finansowego w MSiT bez sprawozdania zarządu lub w innym wypadku może skutkować nieprzyjęciem sprawozdania zarządu przez delegatów (wobec informacji innych organów związku), co skutkowałby wcześniejszym przedłożeniem przez zarząd (po nadzwyczajnym) sprawozdania zarządu do MSiT, które może stać w sprzeczności ze stanem faktycznym oraz sprawozdaniami przyjętymi przez późniejszy zjazd sprawozdawczy, co w obu wypadkach narusza przepisy ustawy o sporcie (Art 9 pkt 8)
2. zgodnie z przyjętym orzecznictwem, w sprawach dot. zarządu stowarzyszenia/fundacji/związku/spółdzielni nieuregulowanych przepisami prawa o stowarzyszeniach należy szukać analogii w przepisach ksh, zgodnie z nimi, uchwalenie przyjęcia sprawozdania finansowego przez zjazd automatycznie kończy kadencję zarządu w roku kończącym kadencję, uchwalenie sprawozdania w trakcie zjazdu nadzwyczajnego w roku kończącym kadencję pozostawiałoby związek bez zarządu, a w związku z opinią MSiT z 2015, porządek obrad zjazdu nadzwyczajnego nie może ulec zmianie w trakcie obrad, zatem w trakcie takiego zjazdu nie można wprowadzić do porządku obrad wyboru nowego zarządu, a zjazd nadzwyczajny może w takim wypadku doprowadzić do braku władz związku

Zatem wobec dwóch okoliczności skutecznie uniemożliwiających procedowanie zgodnie z prawem zatwierdzenia sprawozdania związku PZJ w opcji b) mamy do dyspozycji jedynie opcję a) czyli zjazd nadzwyczajny z porządkiem obrad analogicznym do postulowanego wcześniej zjazdu sprawozdawczego!

Oznacza to, że:
A. nazwa zjazdu nie ma znaczenia a jedynie porządek obrad będzie decydował o zgodności postępowania związku ze statutem oraz prawem
B. intencją twórców statutu i delegatów go przyjmujących było zatwierdzanie wszystkich niezbędnych sprawozdań na corocznym zjeździe sprawozdawczym, stąd jego nazwa, a wymagane terminy narzucają jego organizację w pierwszej połowie roku
C. jeśli zwołano zjazd nadzwyczajny w celu przyjęcia sprawozdania finansowego, to powinien on zostać zwołany z porządkiem obrad zgodnym z postulowanym zjazdem sprawozdawczym, co powoduje, iż nic nie stoi na przeszkodzie zwołać go jako zjazd sprawozdawczy
D. w związku z tym, iż 2016 to rok, w którym upływa kadencja zarządu związku, przyjęcie przez zjazd sprawozdania finansowego zakończy kadencję zarządu, a co za tym idzie zjazd powinien być zjazdem sprawozdawczo-wyborczym a jego porządek obrad powinien zawierać taże udzielenie absolutorium zarządowi i wybór nowego zarządu

PS.
Było kilka pytań o maksymalną długość kadencji zarządu - ustawa o sporcie definiuje punkt graniczny wygaśnięcia kadencji zarządu związku - kadencja trwa nie więcej niż 4 lata, czytaj kalendarzowe - od powołania do wygaśnięcia. 
Idąc dalej - od powołania do momentu zwołania sprawozdawczo wyborczego zjazdu, zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia lub nie absolutorium - każdy sędzia tak zinterpretuje statut. 

A kiedy taki zjazd ma być zwołany - w takim terminie aby zdążyć zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe czyli do końca czerwca. innych przepisów nie znam w tej materii ...

2 komentarze:

  1. Wydaje mi się, że 20 czerwca wchodzą w życie istotne zmiany do Ustawy o stowarzyszeniach - ciekawe czy prawnik z Zielonej Góry przemyślał ten temat w kontekście statutu PZJ?

    OdpowiedzUsuń
  2. Oczywiście, pisałem o tym kilka postów wcześniej. Ale jak słyszałem prace trwają, wczoraj pojawiła się nieoficjalna następna wersja statutu, tyle, że dalej niezgodna z przepisami :(

    OdpowiedzUsuń